Verlof

Verlof aanvragen
Kinderen zijn vanaf vijf jaar leerplichtig en mogen niet zomaar thuisblijven. De school mag ook niet zomaar vrijgeven. Hier zijn strikte regels aan gebonden. Extra verlof, buiten de vakanties, mag alleen worden verleend als er sprake is van een bijzondere gebeurtenis, zoals een bruiloft, een huwelijksjubileum of een begrafenis. Het aanvragen van verlof moet via de directie plaats vinden. In overleg met de directie is er extra ruimte voor gezinnen die het offerfeest en het Suikerfeest willen vieren. Bij ongeoorloofd verzuim is de directie verplicht om melding te doen bij de leerplichtambtenaar.

Extra verlof aanvragen

Als u om een voor u belangrijke reden extra vrij wilt vragen voor uw kind, wilt u dit dan ruim van tevoren schriftelijk aanvragen bij de directie. U kunt hiervoor een formulier verkrijgen bij de leerkrachten of op de website downloaden. U wordt verzocht het vakantie- en vrije dagen rooster voor het komende schooljaar in acht te nemen bij het indienen van een verzoek voor extra verlof.

Extra verlof buiten de schoolvakanties mag alleen worden verleend in de volgende gevallen:
• Bij ziekte
• Bij tandarts, doktersbezoek e.d. (zoveel mogelijk buiten de schooluren plannen)
• Bij vervullen van de godsdienstplichten
• Bij bijzondere omstandigheden, zoals huwelijk, jubilea, ernstige ziekte en overlijden van bloed-en aanverwanten tot in de vierde graad
• Bij verhuizingen
• Bij bevalling van moeder/verzorgster/voogdes
• Als de werkgever verplicht buiten de schoolvakanties vakantie te nemen (dit moet worden aangetoond met een werkgeversverklaring)
• Als een ouder op medisch voorschrift op vakantie moet en de kinderen mee wil nemen (dit moet worden aangetoond met een medische verklaring)

Over schoolverzuim
Als school zijn wij verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim. Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek
Mocht uw kind niet aanwezig kunnen zijn in verband met ziekte, wilt u dan vóór 08.25 uur uw kind telefonisch, via de School app of via broertje of zusje afmelden. Telefoon: 058-2136566 Voor negen uur ’s morgens vindt er een ronde langs de groepen plaats om na te gaan welke kinderen wel en welke er niet aanwezig zijn. Als niet bekend is waarom een kind niet aanwezig is, dan nemen wij voor alle zekerheid en in het belang van de veiligheid van de kinderen (vooral van de kinderen die zelf naar school komen) direct contact op met de ouders/verzorgers. Het is daarom belangrijk dat u de afwezigheid van uw kind tijdig (vóór 08.25 uur) aan ons doorgeeft.

Absentie vanwege bezoek tandarts, huisarts, orthodontist, enz.:
We stellen het zeer op prijs wanneer de afspraken zoveel mogelijk na schooltijd plaats vinden. Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

De leerplichtambtenaar van de gemeente wordt ingeschakeld bij bijzondere verzoeken en bij het niet naleven van de wettelijke regels.